Одбрана на магистерска, Кирил Лазаров

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 14.07.2022 (четврток), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Кирил Лазаров, дипл.геотех.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

,, Геотехничка категоризација според еврокод 7 при фундирање на звучни бариери