Одбрана на магистерска, Ирина Петковска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 09.10.2018. (вторник), со почеток во 12.00 часот во Салата бр.2 при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Ирина Петковска дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Придонес кон дефинирање на параметрите и постапките за димензионирање на армирано бетонски конзолни потпорни конструкции во Националниот Анекс на РМ за Еврокод 7