Одбрана на магистерска, Ирена Цоцеска

Датум

среда 12. април 6000
У 15:28

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 08.06.2018. (петок), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Ирена Цоцеска дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,Консолидација на фрагментирани земјишни ресурси како значен пристап во националната агроекономија