Одбрана на магистерска, Игор Крстовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 07.02.2020 (петок), со почеток во 12.00 часот во Сала за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Игор Крстовски

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Споредбена анализа на точноста од различни типови нивелман при одредување на висински разлики во урбано – рудски предели