Одбрана на магистерска, Зорица Стоилкова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.07.2019. (вторник), со почеток во 13.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Зорица Стоилкова

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Компаративни анализи на тополошки оформени структури за различни категоризирани инфраструктурни објекти