Одбрана на магистерска, Зекри Ислами

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 09.01.2020. (четврток), со почеток во 14.30 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Зекри Ислами

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Анализа на пристапот на израмнување кај геодетските мрежи за посебни намени