Одбрана на магистерска, Елизабета Тодорова

Датум

среда 12. април 4800
У 15:23

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 11.04.2018. (среда), со почеток во 15.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Елизабета Тодорова дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерскатаработа под наслов :

,,Влијание на геометријата врз точноста и доверливоста на геодетските мражи за посебни намени