Одбрана на магистерска, Елена Огненоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 17.09.2021 (петок), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Елена Огненоска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Сателитско позиционирање со системот Geo Fenel при мерење на микро мрежи, од кандидатката