Одбрана на магистерска, Евгенија Стојкоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.06.2019. (понеделник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Евгенија Стојкоска

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Однесување на армиранобетонски елементи во тек на време изложени на различен интензитет на постојан товар