Одбрана на магистерска, Димитриј Коцевски

Датум

петок 05. април 2024
У 00:00

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.04.2024. (петок) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Димитриј Коцевски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Споредба на првата и втората генерација на Еврокод 8 преку анализа на сеизмичкото однесување на армиранобетонска зграда