Одбрана на магистерска, Димитар Цековски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 18.05.2021 (вторник), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Димитар Цековски, дипл.инж.геот.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Споредбена анализа на стабилност кај меки карпести маси со употреба на емпириски и аналитички методи