Одбрана на магистерска, Димитар Лазаровски

ОУНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 12.01.2024. (петок) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Димитар Лазаровски, дипл. град. инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа со наслов :

 

„Eфективна крутост на армиранобетонски рамки при сеизмичкa анализа”