Одбрана на магистерска, Дејан Јанев

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 13.11.2018. (вторник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Дејан Јанев дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Определување на динамичкиот ефект од подвижните товари кај патни армиранобетонски мостови