Одбрана на магистерска, Даниел Стојановски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 17.10.2022. (понеделник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Даниел Стојановски

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

  ,, Утврдување правен статус на бесправно изградени инфраструктурни објекти со посебен осврт на линиските инфраструктури КИФ 1 од националната класи-фикација