Одбрана на магистерска, Дамјан Денковски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.02.2020 (понеделник), со почеток во 12.00 часот во Салата бр. 2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Дамјан Денковски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Аналитичко и експериментално истражување на извлекување на механички анкери во неармиран бетон