Одбрана на магистерска, Гоце Ајкоски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 28.09.2023. (четврток) со почеток во 14.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Гоце Ајкоски дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Графички регистар за улици и куќни броеви како дел од Националниот катастарски систем