Одбрана на магистерска, Горан Едровски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 16.11.2023. (четврток) со почеток во 12.00 часот во училница бр.8 при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Горан Едровски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Анализа на градењето објекти во Република Северна Македонија од аспект на мали гра-дежни претпријатија”