Одбрана на магистерска, Горан Божиновски

Датум

среда 23. февруари 9200
У 15:54

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.04.2019. (петок), со почеток во 13.00 часот во Салата бр. 2 при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Горан Божиновски

дипл.геод. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Примена на сателитско позиционирање во геодетската оскултација на индустриски објекти