Одбрана на магистерска, Владимир Стојковски

Датум

среда 12. април 8000
У 15:37

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 21.09,2018. (петок), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Владимир Стојковски дипл.геод.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Анализа на точноста на ГНСС нивелманот во оперативните полигонски влаци