Одбрана на магистерска, Вера Тасева

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
Втор циклус на студии
СООПШТЕНИЕ
На ден 02.04.2018. (понеделник), со почеток во 12.00 часот воСалата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје,кандидатката Вера Тасева дипл.град.инж. јавно ќе ја бранимагистерската работа под наслов :
,,Пробабилистички пристап за прогноза на деформации на долен строј кај железнички пруги