Одбрана на магистерска, Борче Котевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 16.03.2020 (понеделник), со почеток во 13.00 часот во Сала за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Борче Котевски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Методологија за проценка на геотехнички ризици при изведба на инфраструкурни објекти во урбана средина