Одбрана на магистерска, Благојче Трпевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 11.05.2018. (петок), со почеток во 11.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Благојче Трпевски дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа поднаслов :

,,Влијание на сообраќајно оптоварување на слегнувања кај долен строј на сообраќајници