Одбрана на магистерска, Благица Мишкова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 21.12.2018. (петок), со почеток во 12.00 часот во Салата бр. 2 при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Благица Мишкова дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Определување на криви на повредливост на објекти од неармирана ѕидарија со ќелиест распоред на ѕидови