Одбрана на магистерска, Аљмир Рушити

Датум

среда 12. април 7600
У 15:37

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 21.09,2018. (петок), со почеток  во 11.00 часот во Салата бр.2 при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Аљмир Рушити дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Пожарна отпорност на континуирани армиранобетонски греди со примена на Еврокод 2 и примена на нумерички методи