Одбрана на магистерска, Атанас Страшески

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 11.04.2019. (четврток), со почеток во 13.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Атанас Страшески

дипл.геотех.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Моделирање на колови конструкции за определување на напонско – деформабилна состојба при санација на свлечишта