Одбрана на магистерска, Артан Реџепи

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 18.05.2021 (вторник), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Артан Реџепи, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Аналитички пристап при контрола на вертикалност на високи објекти