Одбрана на магистерска, Анета Ковачка

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 09.05.2018. (среда), со почеток во 13.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Анета Ковачка дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа поднаслов :

,,Анализа на влијанието на цементот врз реолошките својства на самовградливиот бетон-фаза малтер