Одбрана на магистерска, Ангела Гулевска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 22.09.2021. (среда), со почеток во 12.00 часот во Училница бр.77 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ангела Гулевска

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

Калибрација на пресметковни модели на објекти од ѕидарија со резултати од тестови со амбиентални вибрации.