Одбрана на магистерска, Ана Групчева

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.01.2020 (петок), со почеток во 15.00 часот во Сала за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Ана Групчева

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Хидрауличко моделирање на атмосферска канализациона мрежа со примена на различни методи за дефинирање на сливната површина по потези