Одбрана на магистерска, Амир Ќамили

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.07.2022. (петок) со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Амир Ќамили

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,,Анализа на зависност помеѓу водоцементниот фактор и јакост на притисок според европските стандарди