Одбрана на магистерска, Александра Николовска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 24.09.2019. (вторник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Александра Николовска

дипл.геот.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Стабилизација на површинска ерозија кај косини со примена на полимерни средства и вегетација