Одбрана на магистерска, Александра Луканоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 08.04.2021 (четврток), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Александра Луканоска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Споредба на геометриските карактеристики на проектирана и  изведена состојба кај линиските инфрастуктурни објекти