Одбрана на магистерска, Александар Илијоски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.07.2019. (петок), со почеток во 14.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Александар Илијоски

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Утврдување пазарна вредност на недвижности со имплементација на приоритетен кофакторски низ од проекцијата на степенот на искористеност и градење