Одбрана на магистерска, Александар Ајкоски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 17.02.2022 (четврток), со почеток во 13.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Александар Ајкоски, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

Класификација и споредба на мултиспектралните снимки од сателитите Ландсат – 8 и Сентинел – 2 при следење на водени површини