Одбрана на магистерска, Александар Андонов Сарев

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 20.07.2022г (среда), со почеток во 09.30 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Александар Андонов Сарев дипл.инж.геот.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

,,Тенденции во развојот на Еврокод 7 и во проектирањето на геотехничките конструкции