Одбрана на магистереска, Никола Кузманоски

Датум

среда 12. април 8000
У 15:50

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 18.02.2019. (понеделник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Никола Кузманоски дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Анализа на армиранобетонски конструкции со исполна од ѕидарија