Одбрана на докторска дисертација, м-р Сеад Абази

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Трет циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 01.10.2021г. (петок), со почеток  од 13.30 часот во Училница бр.77 при Градежениот факултет во Скопје ,кандидатот асист. м-р Сеад Абази дип.инж.геот. јавно  ќе ја брани докторската дисертација со наслов :

 

,,Геотехничко моделирање на проблемот на интеракција за длабоки темели фундирани во сложени геотехнички услови