Одбрана на докторска дисертација, м-р Кристина Милкова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Трет циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 29.12.2021г. (среда), со почеток од 10.00 часот во Училница бр.77 при Градежениот факултет во Скопје ,кандидатката асист. м-р Кристина Милкова дип.град.инж. јавно  ќе ја брани докторската дисертација со наслов :

 

,, Методологија за определување на функции за сеизмичка повредливост на постоечки конструкции од неармирана ѕидарија

 

Join Zoom Meeting
https://gf-ukim-edu-mk.zoom.us/j/2782145927?pwd=Z3lHSkFSVW1EZzJPMk5sc0dYN3lHZz09
Meeting ID: 278 214 5927
Passcode: 1112020