Одбрана на докторска дисертација, м-р Дренуше Фидани дип.инж.арх

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Трет циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.11.2023г. (четврток), со почеток од 13.30 часот во салата за состаноци при Градежениот факултет во Скопје ,кандидатката м-р Дренуше Фидани дип.инж.арх. јавно  ќе ја брани докторската дисертација со наслов :

 

,, Методологија за избор на одржливо идејно решение за проект за водни ресурси во урбани средини