Одбарна на магистерска, Василија Костеска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 14.09.2023. (четврток) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Василија Костеска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Проектирање на армиранобетонски монтажни хали според Еврокодови