Објава на магистерска, Лазар Божиновски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 05.04.2022 (вторник), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Лазар Божиновски, дипл.инж.геот.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

ВЕРОЈАТНОСНИ ТЕХНИКИ ЗА АНАЛИЗА НА СТАБИЛНОСТ НА КОСИНИ КАЈ КАРПЕСТИ МАСИ