Обрана на магистерска, Бојан Илиоски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 29.12.2021 (среда), со почеток во 10.30 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Бојан Илиоски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

Примена на HEC-RAS за анализа на плавни зони