Обрана на магистерска, Ана Тодорова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 25.10.2021. (понеделник), со почеток во 11.00 часот во Училница бр.77 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ана Тодорова

дипл.град.инж.. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Симулационен модел за анализа на повеќе акумулационен хидроенергетси систем со пумпно-акумулациона хидроцентрала.