Соопштенија

Интерниот оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

СООПШТЕНИЕ

Се информираат студентите дека најдоцна до 6.10.2022 година можат да поднесат пријави согласно Интерниот оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2022/2023 година

E-mail адреса на која се поднесуваат пријавите е prodekan.nastava@gf.ukim.edu.mk

Конкурс за еднородителски
Одлука за еднородителски
Изјава – за бројот на членови во семејството