Што ако ја изгубам дипломата?

Што ако ја изгубам дипломата?

1. Објава во службен весник на РСМ дека дипломата е изгубена
2. Барање преку архивата на факултетот за издавање на дупликат диплома (се приложува објавата од службен весник и податоци за дипломирање, копија од диплома, уверение и сл.)
3. Уплата за уверение и изработка на диплома 5250 ден. на жиро сметката на Градежен факултет и 3000 ден. на жиро сметката на Универзитетот Кирил и Методиј со назнака за дупликат диплома
жиро сметката на Градежен факултет 100000000063095, со сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходна шифра 723012, програма 41

жиро сметката на УКИМ 100000000063095, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18, приходна шифра 723012, програма 41