Чинење

ЦЕНОВНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ ПЛАЌААТ

СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ

УСЛУГИ НА ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

 

 

бр. ПАРТИЦИПАЦИЈА  ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ цена
1 за студенти во државна квота 100€
2 за студенти  кофинансирање запишани од 2010/11 година 200€

 

бр. ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ цена
1 за студиски програми по градежништво 400€
2 за студиски програми по геодезија 400€
3 за студиски програми по геотехничко инженерство 400€
4 за студиска програма менаџмент со недвижности 400€

 

бр. ЦЕНИ ЗА ОБРАЗОВНИ УСЛУГИ НА СТУДЕНТИ ПО ЕКТС цена
1 цена на 1 кредит на студии во државна квота за прв циклус 3,33€
2 цена на 1 кредит на студии  кофинансирање од 2010/11 за прв циклус 6,66€
3 презапишување на предмет на прв циклус (по втор и повеќе пати) 10€
4 запишување и/или заверка на семестар по рокот 20€
5 издавање уверение за положени испити 10€
6 издавање потврда за редовност (во три примероци) 5€
7 цена на предмет на втор циклус на студии 80€
8 материјални трошоци за образовен процес, осигурување

на студентот, надомест за солидарна одговорност и лабораториски вежби на прв циклус (еднаш годишно)

30€
9 издавање дупликат индекс или продолжување на индекс 30€
10 испишување од факултет 20€
11 издавање дупликат на исписница 20€
12 повторно запишување на испишан студент 10€
13 пријавување на испит по рокот 5€
14 промена на студиска програма 50€
15 преминување од стара на нова студиска програма 20€
16 префрлување од друг сроден факултет 100€
17 префрлување од друг  универзитет 100€
18 проверка/признавање на претходно положени испити или знаење за признавање на кредити (еквиваленција), по предмет 5€
19 издавање на диплома, уверение и додаток на диплома 85€
20 издавење на дупликат на диплома* 50€+50€*
21 промена на тема на дипломска работа 10€

 


бр. ЦЕНИ ЗА ОБРАЗОВНИ УСЛУГИ НА СТУДЕНТИ ПО ЕКТС цена
22 преглед на дипломска работа + извод од досие 10€
23 издавање наставни планови и програми 30€
24 издавање наставни планови и програми по предмет 4€
25 издавање на документи за мобилност 30€
26 запишување семестар во мобилност 25€
27 издавање на посебно уверение за положен странски јазик 5€
28 издавање диплома пред промоција по итна постапка за прв и втор циклус на студии* +50€*
29 издавање диплома пред промоција по итна постапка за трет циклус на студии 165€
30 издавање само на додаток на диплома 25€
31 преполагање на испит 10€
32 уплата за комисиски испит 15€
33 изгубена книга 25€
34 проверка на статус на студент 10€
35 студентски парламент (еднаш годишно) ххх
36 студентски информатор (еднаш годишно) ххх
37 студентски правобранител (еднаш годишно) ххх
38 надомест на штети ххх
39 информатички и културно-спортски активности за прц циклус (еднаш годишно)* 12€*
40 административно запишување на семестар 20€

 

  • Износите се уплатуваат на жиро сметка на Градежен факултет – Скопје;
  • Износите изразени во евра се плаќаат во денарска противвредност според средниот курс на НБРМ на денот на уплатата.
  • Износите oзначени со * се уплатуваат на жиро сметка на УКИМ.

 

ЖИРО СМЕТКА НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

трансакциска сметка                        1000000000 630 95

сметка на буџетски корисник        1600104219 788 15

ПРИХОДНА                     ПРОГРАМА                                             ЦЕЛ НА ДОЗНАКА

ШИФРА

723011                                        41                               за уверение за дипломирани / магистрирани

723012                                        41                                                           партиципација

723019                                        41                                        за потврди, материјални трошоци,

тековни уверенија, казни и др.