Соопштенија

Утврдување на кандидати за претседател и факултетско собрание на студенски собири

Линк до записник

Линк до одлука