Условеност на предмети – Менаџмент на недвижности втор циклус

Р.Бр. Предмет Фонд на часови Условеност
1 Граѓанско право 60 + 45 нема
2 Катастар на недвижности 45 + 30 нема
3 Економија 45 + 45 нема
4 Рурална економија 30 + 30 нема
5 Мерни системи во менаџментот со недвижности 30 + 15 нема
6 Геодетска мерна технологија 30 + 15 нема
7 Правни и технички аспекти на просторното планирање и заштита на животна средина 30 + 30 нема
8 Проценка на недвижности 45 + 60 нема
9 Земјишни информациони системи 45 + 45 нема
10 Современ катастар 45 + 45 нема
11 Стратегии за урбан и рурален развој 15 + 15 нема
12 Енергетски ефикасни објекти 15 + 15 нема
13 Проектен менаџмент 15 + 15 нема
14 Пазар на недвижности 30 + 15 нема
15 Одржлив развој на рурална средина 45 + 45 нема
16 Одржлив развој на урбана средина 45 + 45 нема
17 Теорија на наука и методологија на истражување 30 + 30 нема
18 Масовна проценка со ГеоИС 45 + 60 нема
19 WEB ориентирани ГеоИС 45 + 60 нема