Условеност на предмети – ТИ втор циклус

Р.бр. П р е д м е т Фонд на часови Условеност
1 Математика 2 (*) 3+3 Нема
2 Градски сообраќајници 3+2 Нема
3 Сообраќајна економија 3+2 Нема
4 Изборен ТИ1

Проектирање патишта (*) (*изборен предмет за студенти кои не дипломирале на ГФ)

3+2 Нема
5 Изборен ТИ2

Проектирање железници (*) (*изборен предмет за студенти кои не дипломирале на ГФ)

3+2 Нема
6 Изборен УКИМ 1 3+2 Нема
7 Процена на проекти од транспортната инфраструктура 3+3 Сообраќајна економија
8 Управување и одржување на патишта 3+2 Проектирање патишта
9 Изборен ТИ3 3+2 Табела
10 Изборен ТИ4 3+2 Табела
11 Изборен УКИМ2 2+0 Нема
12 Одбрани поглавја од тунели 3+2 Нема
13 Специјални конструкции на колосек и ДШЛ 3+2 Проектирање железници
14 Проектирање патишта 2 3+2 Проектирање патишта
15 Компјутерско проектирање 3+3 Проектирање патишта, проектирање железници
16 Изборен ТИ5 3+2 Табела
17 Пракса 0+4 Нема
18 Магистерска работа 0+25 Нема

 

 

УСЛОВЕНОСТ НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ, ГРУПА ТИ

 

Р.бр Предмет Условеност
1 Планирање на просторот и сообраќајот Проектирање на патишта
2 Одбрани поглавја од менаџмент во градежништвото Нема
3 Градежништво и животна средина Нема
4 Веројатност и статистика Нема
5 Ревизија на безбедност на патиштата Проектирање патишта, Градски сообраќајници
6 Железнички станици Проектирање Железници
7 Проектирање патишта (*) Нема
8 Проектирање железници (*) Нема
9 Процена на ризици во геотехниката Нема
10 Бетонски мостови Нема
1 Горен строј на патишта Проектирање патишта
2 Горен строј на железници Проектирање железници
3 Патни јазли Проектирање патишта
4 Долен строј на сообраќајници Проектирање патишта, Проектирање железници
5 Градење и модернизација на железници Проектирање Железници
6 Сообраќајно техничка опрема и паркиралишта Проектирање патишта, Градски сообраќајници
7 Градски сообраќајници II Градски сообраќајници

 

8 Управување со ризици при реализација на градежни проекти Нема