Условеност на предмети – Градежништво 2013

Условеност за  задолжителни предмети

Р. бр. Задолжителен предмет Условеност
1 Математика 1 нема
2 Статика нема
3 Инженерска геологија нема
4 Градежни конструкции нема
5 Кинематика и динамика Статика
6 Механика на флуиди Математика 1
7 Геодезија нема
8 Градежни материјали Статика
9 Јакост на материјали Статика, математика 1
10 Комунална хидротехника Механика на флуиди
11 Патишта Геодезија
12 Технологија на бетон Јакост на материјали
13 Железници Геодезија
14 Теорија на конструкции 1 Јакост на материјали
15 Основи на челични конструкции Јакост на материјали
16 Механика на почви Јакост на материјали, инженерска геологија
17 Армиран бетон Јакост на материјали, технологија на бетон
18 Хидротехнички конструкции Механика на флуиди, механика на почви
19 Инфраструктурни конструкции Армиран бетон
20 Фундирање Механика на почви, армиран бетон
21 Организација и механизација нема
22 Теорија на конструкции 2 Теорија на конструкции 1

 

Условеност на  изборни предмети

Р.бр. Општ изборен Условеност
1 Нацртна геометрија нема
2 Инженерска  графика нема
3 CAD ориентиран софтвер нема
4 Математика 2 (*) Математика 1
5 Градежништво и животна средина нема
6 Странски јазик нема
7 Основи на менаџмент во градежништво нема
8 Основи за нумерички методи Математика 1
9 Информатика нема
10 Веројатност и статистика Математика 1
11 Земјишно право и регулатива нема

(*) Ако не се избере во прв циклус, тогаш е задолжителен во втор циклус

 

Условеност за  изборни предмети за модул – конструкции

Р.бр. Изборни – Конструкции Условеност
1 Челични к-ции на згради Основи на челични конструкции
2 Дрвени конструкции Теорија на конструкции 1
3 Ѕидани конструкции Теорија на конструкции 1
4 Алуминиумски конструкции Основи на челични конструкции
5 Основи на асеизмичко проектирање Теорија на конструкции 1
6 Градежна физика Градежни материјали
7 Градежна регулатива нема
8 Трајност на бетонски конструкции Армиран бетон
9 Специјални видови бетон Армиран бетон

 

 

Условеност за изборни предмети за модул – хидротехника

Р.бр. Изборни – Хидротехника Условеност
1 Системи за одводнување Механика на флуиди
2 Системи за наводнување Механика на флуиди
3 Водоснабдување Комунална хидротехника
4 Канализации Комунална хидротехника
5 Хидраулика Механика на флуиди
6 Хидрологија нема
7 Параметарска хидрологија Хидрологија
8 Брани и акумулации Хидротехнички конструкции
9 Основи на хидроенергетика Хидротехнички конструкции
10 Водостопански системи Комунална хидротехника, Хидротехнички конструкции

 

Условеност за изборни предмети за модул – патишта и железници

Р.бр. Изборни – Патишта и железници Условеност
1 Градење и реконструкција на железнички пруги Железници
2 Проектирање патишта Патишта
3 Проектирање железници Железници
4 Горен строј на патишта Патишта
5 Горен строј на железници Железници
6 Патни јазли Патишта
7 Долен строј на сообраќајници Механика на почви
8 Одржување на железници Железници
9 Тунели Јакост на материјали, инженерска геологија